Zobacz teraz nasze bestsellery! Dołącz do szkoleń!

Polityka Prywatności i Informacja o Ochronie Ochrony Danych Osobowych serwisu ewarotbuga.pl

aktualna na dzień 1 sierpnia 2023 r.

§ 1

 1. Użyte w niniejszej Polityce prywatności wyrażenia oznaczają:
  1. Administrator – Ewa Rot-Buga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 318, 04-036 Warszawa,  zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6631674604, REGON: 386335069, e-mail: kontakt@ewarotbuga.pl, nr tel.: 664 456 653;
  2. Pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu;
  3. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych lub zamiennie Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych;
  4. Produkty – usługi i produkty oferowane w Serwisie i wymienione w Regulaminie.
  5. Regulamin – regulamin Serwisu;
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
  7. Serwis – Serwis zarządzany przez Administratora pod adresem: https://ewarotbuga.pl;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  10. Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
  11. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 2. Pozostałe terminu pisane wielką literą mają znaczenie nadane im postanowieniami niniejszej Polityki lub Regulaminu.
 3. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu:
  1. prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i oferowaniu świadczonych przez nich Usług;
  2. bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem;
  3. dostarczaniu Produktów i świadczenia usług z nim powiązanych przez Administratora na rzecz Użytkownika;
  4. wykonywania innych czynności związanych ze dostarczaniu Produktów i świadczenia usług z nim powiązanych przez Administratora na rzecz Użytkownika, w tym dochodzenie i obrony roszczeń, prowadzenie działań marketingowych i informacyjnych.

§ 2

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o prawach konsumenta i innymi właściwymi przepisami prawa.
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.

§ 3

 1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora polegającej na świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu Administrator przetwarza podane przez Użytkownika następujące dane osobowe:
  1. rodzaj Produktów objętych zakupem za pośrednictwem Systemu;
  2. imię i nazwisko Użytkownika;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu kontaktowego;
  5. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj;
  6. wybraną formę płatności.
 2. W przypadku, w którym Użytkownik niebędący Konsumentem wyraził chęć otrzymania faktury VAT oprócz danych wymienionych w ust. 3 powyżej zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. pełna nazwa (firma) podmiotu na rzecz którego ma być wystawiona faktura VAT;
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
  3. adres podmiotu.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisem.
 4. Zakres podanych przez Użytkownika osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest uzależnione od rodzaju świadczonej przez Administratora usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której wybory dokonał Użytkownik.
 5. Nieprzekazanie jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) powyżej, skutkuje brakiem możliwości zakupu i otrzymania produktu przez Użytkownika, a w przypadku danych wymienionych w ust. 2 powyżej – brakiem możliwości wystawienia i doręczenia faktury VAT.
 6. Podanie danych przez danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-6) powyżej, jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej między Użytkownikiem i Administratorem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
 7. Użytkownik dobrowolnie podaje dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz akceptacji niniejszej Polityki.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowania w przypadku bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem w zakresie w jakim dane te zostały udostępnione mu przez Użytkownika.
 9. Oprócz celu wynikającego z ust. 6 powyżej, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. uzyskanej od Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
  2. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu prowadzenia badań statystycznych, działalności marketingowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 4

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez okres:
  1. udostępniania Użytkownikowi Produktu za pośrednictwem Serwisu na podstawie zawartej Umowy i świadczenia usług z nim powiązanych przez Administratora na rzecz Użytkownika;
  2. posiadania przez Użytkownika zarejestrowanego konta użytkownika w systemie Serwisu;
  3. przez okres 6 (sześciu) pełnych lat liczonych:
  1. w przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej – od dnia zakończenia świadczenia usług;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej – od dnia usunięcia przez Użytkownika zarejestrowanego konta użytkownika;
  3. w pozostałych przypadkach – od dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
 1. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których ich zbieranie miało miejsce.
 2. Administrator może przechowywać dane i dane osobowe także przez dłuższy czas, jeżeli wymóg taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wynika z uzasadnionych interesów Administratora.

§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

§ 7

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy:
  1. RODO;
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  3. powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obejmującym przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika i ich udostępnianie zgodne z treścią niniejszej klauzuli jest dobrowolne i niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, a brak podania danych osobowych uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy przez Administratorowi.
 4. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres kontakt@ewarotbuga.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

§ 8

Dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub poprzez tzw. „profilowanie”.

§ 9

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 10

 1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje zawarte w tzw. Plikach Cookies.
 2. Przez Pliki Cookies rozumie się dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. Marketing i reklama - w celach marketingowych, wysyłani komunikatów, wiadomości, świadczenia usługi newsletter (o ile jest dostępna), oferowania produktów zniżek i promocji Użytkownikom;
   2. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
   3. Sesja - utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu np. ponownie wpisywać loginu i hasła (jeżeli dotyczy);
   4. Statystyki i usprawnianie - tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
   5. Usługi społecznościowe - Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;
   6. Zapisywanie preferencji Użytkownika - dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.

§ 11

W Serwisie mogą być używane następujące rodzaje Plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne (session Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia - po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe (persistent Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia;
  3. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  4. Cookies „niezbędne” - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  5. Cookies „bezpieczeństwa” - pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  6. Cookies „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  7. Cookies „funkcjonalne” - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  8. Cookies reklamowe - pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

§ 12

Administrator w ramach Serwisie współpracuje m.in. z następującymi serwisami lub usługami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics;
 2. Google MyBussines;
 3. Google Pixel;
 4. Facebook;
 5. Facebook Pixel.

§ 13

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze).
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie jak np. automatyczne uzupełnienia pozycji czy dostęp do wirtualnego koszyka.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień Plików Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.

§ 14

 1. Administrator nie wysyła danych Użytkownika osobom trzecim, a dane ujawnia osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy a także w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracownikom, współpracownikom, partnerom, oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem niezależnie od charakteru i formy tej współpracy w celu prawidłowego wykonania umowy lub w celu wykonania innych obowiązków wynikających przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wiążących Administratora postanowień.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom:
  1. dostawcy oprogramowania lub podmiotu odpowiedzialne za obsługę Serwisu,
  2. firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów.
 1. W każdym przypadku, w którym zlecamy podmiotowi trzeciemu przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, zawieramy umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności. Administrator mimo przekazania tych danych będzie ponosić całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

§ 15

Użytkownik posiada:

 1. prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych;
 2. prawo ich sprostowania;
 3. prawo żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 16

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
 2. Reklamację należy złożyć w formie:
  1. pisemnej pod adres: Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga, Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 318, 04-036 Warszawa;
  2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail: kontakt@ewarotbuga.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. krótki opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia;
  2. dane kontaktowe składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy Użytkownika, a także adresu e-mail.
 2. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach.
 3. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.
 4. Administrator, oprócz sytuacji wymienionej w ust. 5 powyżej, zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji w której:
  1. reklamacja została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora;
  2. z opisu reklamacji nie można stwierdzić jaki jest jej przedmiot;
  3. Użytkownik nie podał danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) powyżej, Administrator informuje Użytkownika o pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania ze wskazaniem podstawy rozstrzygnięcia.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) powyżej, Administrator sporządza notatkę w sprawie pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania ze wskazaniem podstawy rozstrzygnięcia.

§ 17

 1. Na działania Administratora w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru).
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowania w przypadku prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Administrator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie postanowień polityki prywatności na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 18

Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie:

 1. pisemnej pod adres: Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga, Aleja Stanów Zjednoczonych 72 lok. 318, 04-036 Warszawa;
 2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail: kontakt@ewarotbuga.pl

§ 19

Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023r.

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
Walt Disney
x

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować treści do Państwa preferencji oraz optymalizować działanie serwisu. Klikając "Akceptuję Cookies", wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich rodzajów plików cookies.